Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Suchań

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ewa Bęgier

Ewa Bęgier

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW Stanisławy Bodnar

Status: powołany - 19.12.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-12-19 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023" XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projeku uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Suchań porozumień międzygminnych z Gminami Recz, Dobrzany oraz Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Suchań, Gminy Dobrzany, Gminy Recz oraz Gminy Stargard XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stargard a Gminą Suchań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stargard na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na 2023r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2022r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad informacją Burmistrza Suchania z działalności kulturalnej Gminy Suchań za rok 2022 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2022 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup produktów żywnościowych lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2023r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2023r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za