Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Suchań

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ewa Bęgier

Ewa Bęgier

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW Stanisławy Bodnar

Status: powołany - 19.12.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-12-19 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023" XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projeku uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Suchań porozumień międzygminnych z Gminami Recz, Dobrzany oraz Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Suchań, Gminy Dobrzany, Gminy Recz oraz Gminy Stargard XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stargard a Gminą Suchań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stargard na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na 2023r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2022r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad informacją Burmistrza Suchania z działalności kulturalnej Gminy Suchań za rok 2022 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2022 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup produktów żywnościowych lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2023r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2023r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu" XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Suchań w 2022r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad informacją Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie z działań ratowniczo-gaśniczych i czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie gminy Suchań za 2022r. oraz informacją Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Suchań w 2022r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad informacją Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Suchań za 2022r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad autopoprawką projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2023-2026 (z dnia 14 kwietnia 2023r.) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2023-2026 ( z dnia 24 kwietnia 2023r.) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-04-24 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktów: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania wotum zaufania XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2022 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2022 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Suchań w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia ‘WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023” XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego oraz opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej innego instrumentu terytorialnego (IIT) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego oraz opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej innego instrumentu terytorialnego (IIT) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie kontynuacji w latach 2024-2028 realizacji programu polityki zdrowotnej pn.:”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023” XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-06-20 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad informacją Burmistrza Suchania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchań za rok szkolny 2022/2023 oraz przygotowanie na rok szkolny 2023/2024 XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Suchań XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/159/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miasta Suchań XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości Wapnica w zakresie lokalizacji funkcji produkcyjnych XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na kościele w miejscowości Sadłowo) XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na kościele w miejscowości Sadłowo) XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele w miejscowości Modrzewo) XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele w miejscowości Modrzewo) XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-08-30 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad wycofaniem z porządku obrad punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części następujących obrębów: obręb Tarnowo, obręb Suchanówko, obręb Wapnica oraz obręb Modrzewo w gminie Suchań XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r.” XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad składem komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję od 2024r. do 2027r. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję od 2024r. do 2027r. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Słodkówko i Brudzewice w zakresie lokalizacji elektrowni słonecznej XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad autopoprawką w sprawie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-10-30 Nad informacją z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2023r. przez pracowników i przez radnych Rady Miejskiej w Suchaniu XXXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy pn.”Gminny Dom Kultury” XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą-Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Suchań XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2024 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Suchań na 2023r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-11-27 Nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Suchań na 2023r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: "rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2024. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2023r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na 2023r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy pn.”Gminny Dom Kultury” w Suchaniu XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchań na lata 2024-2028 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Suchań na lata 2024 – 2027. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Suchań, Gminy Dobrzany, Gminy Recz oraz Gminy Stargard XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Suchań porozumień międzygminnych z Gminami Recz, Dobrzany oraz Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na rok 2024. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-12-18 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2024 rok XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2023r. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu” na lata 2024-2028 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu "Posiłek w domu i szkole" na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie akceptacji kierunków działania Burmistrza Suchania polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie akceptacji kierunków działania Burmistrza Suchania polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchań na lata 2024-2028 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie”) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Modrzewo) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na 2024r. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu za 2023 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchaniu za 2023 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-01-31 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchaniu za 2023 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad wprowadzeniem do porządku obrad projektów uchwał : 1) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, 2) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Suchań. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2023. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny za 2023 rok. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023r. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2024 roku. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2019-2023”, za lata 2021-2023. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 r.” XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Suchań. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad autopoprawką do projektu chwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2024r. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2024r. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2024-03-18 Nad informacją Burmistrza Suchania z kierunków działania Burmistrza Suchania za lata 2018-2023. XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za