Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Suchań

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojciech Maćkowski

Wojciech Maćkowski

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW Stanisławy Bodnar, klub: Klub Radnych "RAZEM DLA GMINY"

Status: powołany - 12.11.2021

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-11-12 Nad porządkiem obrad - wprowadzenie punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza" XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonana uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastepcy przewodniczącego XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Suchań na lata 2021-2025" XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały sprawie przyjecia "Programu współpracy gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad raportem z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań za lata 2019-2020 XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej , którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchań XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2022 XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2021r. XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2021 XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustajcej Pomocy w Suchaniu XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2021-2024 XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad informacją z analizy oświadczeń majątkowych pracowników złożonych w 2021 r. przez pracowników samorządowych, przez radnych Rady Miejskiej w Suchaniu XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-11-12 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza XXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad porządkiem obrad -nad wprowadzenie punktów: 1) "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stargard a Gminą Suchań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego", 2)” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stargard na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej", 3) „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza” XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonana uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2022 XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2022-2025 XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2021r. XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w spraiw zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchaniu XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą-Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Suchań XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Suchań porozumień międzygminnych z Gminami: Recz, Dobrzany oraz Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie organizacji transportu drogowego na terenie Gminy Suchań, Gminy Dobrzany, Gminy Recz oraz Gminy Stargard XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchań, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stargard a Gminą Suchań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stargard na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy Suchań XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na 2022r. XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2022 rok XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2021-12-16 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2022 rok XXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-02-28 Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2021r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchań XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad informacją Burmistrza Suchania z działalności kulturalnej Gminy Suchań za rok 2021 XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2021 XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2021r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 w Gminie Suchań XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2022r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu za 2021 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchaniu za 2021 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-02-28 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchaniu za 2021 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu - w formie korespondencyjnej za
2022-03-30 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-03-30 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-03-30 Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-03-30 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Suchań za 2021r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z działań ratowniczo-gaśniczych i czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie Gminy Suchań za 2021r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad informacją Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Suchań w 2021r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad informacją Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2021 XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad sprawozdaniem z realizacji programu polityki zdrowotnej pn.”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023” za rok 2021 XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Suchań za 2021r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2021r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad projektem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Sadłowo, Suchań i Żukowo w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2022r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2022r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-04-13 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania wotum zaufania XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchańna rok 2021 XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2021 XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-06-27 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie-Miasto Stargard przez Gminę Suchań zadania publicznego w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suchań oraz określenia zasad i udziału w kosztach jej utrzymania XXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: "Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad informacja Burmistrza Suchania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchań za rok szkolny 2021/2022 oraz przygotowania na rok szkolny 2022/2023 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania – dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchań i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchań i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suchań na rok szkolny 2022/2023 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad informacją Burmistrza Suchania: z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2022 r. , o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań za I półrocze 2022r. , z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej) za I półrocze 2022 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad auropoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Suchań porozumień międzygminnych z Gminami Dobrzany oraz Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Suchań, Gminy Dobrzany, Gminy Recz oraz Gminy Stargard XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-08-31 Nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-09-26 Nad auropoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXIX nazyczajna sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-09-26 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXIX nazyczajna sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-09-26 Nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu XXIX nazyczajna sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-11-14 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchań XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą – Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Suchań XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projekte, uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchaniu XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Autopoprawaka do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2023 XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-11-14 Nad informacją z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2022r. a) przez pracowników samorządowych, b) przez radnych Rady Miejskiej w Suchaniu. XXX sesja Rady Miejskiej za
2022-12-19 Nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023" XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projeku uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Suchań porozumień międzygminnych z Gminami Recz, Dobrzany oraz Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Suchań, Gminy Dobrzany, Gminy Recz oraz Gminy Stargard XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stargard a Gminą Suchań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stargard na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na 2023r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2022-12-19 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał w okresie miedzysesyjnym XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2022r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad informacją Burmistrza Suchania z działalności kulturalnej Gminy Suchań za rok 2022 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2022 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup produktów żywnościowych lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2023r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023. XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchaniu za 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za
2023-02-23 Nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania XXXII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu za