Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
25-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie guorum
 • 2. Uchwalenie porządku obrad.
 • 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych do następujących tematów:
  • 3a. przedstawienie raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za rok 2023,
  • 3b. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania wotum zaufania,
  • 3c. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2023,
  • 3d. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2023,
  • 3e. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024,
  • 3f. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2024-2027,
  • 3g. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Suchań,
  • 3h. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań związanych z budową drogi asfaltowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników na końcowym odcinku ulicy Sportowej w Suchaniu.
 • 4. Wolne wnioski i informacje.
 • 5. Zamknięcie obrad.